Privacy verklaring

Privacy verklaring Stichting StartUp4Kids Foundation

Stichting StartUp4Kids Foundation (hierna genoemd: StartUp4Kids) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door StartUp4Kids.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. Een combinatie van gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, daarop is privacywetgeving van toepassing. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.

Van wie verwerkt StartUp4Kids persoonsgegevens?

StartUp4Kids verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn:

  • bestuur
  • (oud) kernteamleden;
  • overige vrijwilligers van StartUp4Kids;
  • adviseurs/ambassadeurs van StartUp4Kids
  • donateurs/sponsoren
  • (oud)deelnemers aan onze sponsorreizen
  • vrienden van StartUp4Kids
  • personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad, zoals onze partners in de projectlanden, fondsen, de leden van de XtraClubvan100, bedrijven die werkzaamheden voor ons uitvoeren

Welke persoonsgegevens verwerkt StartUp4Kids?

  • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en voor (oud)leden van bestuur en kernteam bovendien: functie binnen StartUp4Kids, geboortedatum, skypenaam
  • Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom verwerkt StartUp4Kids persoonsgegevens?

Als u aan de slag wil gaan als vrijwilliger bij StartUp4Kids of een andere relatie met ons aan wil aangaan, hebben we uw persoonsgegevens nodig om zorg te dragen voor een eventuele verzekering van u als vrijwilliger of om contact met u op te nemen i.v.m. activiteiten die wij samen oppakken.

Als u vrijwilliger bent bij StartUp4Kids, dan gebruiken we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te onderhouden en u te informeren over vrijwilligers gerelateerde zaken.

Voor donateurs/sponsoren en vrienden van StartUp4Kids  kunnen de gegevens ook gebruikt worden voor promotie- of informatieve doeleinden, zoals voor het toezenden van onze nieuwsbrief . Bijvoorbeeld om u in te lichten over een nieuwe activiteit vanuit StartUp4Kids. U kunt zich daar altijd weer voor uitschrijven.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom donaties, fondsenwerving, statistische analyses enzovoorts.

Hoe gaat Startup4kids om met persoonsgegevens?

Startup4kids slaat de persoonsgegevens op in lijst in de cloud. Dit bestand is alleen bereikbaar voor de bestuurs- en kernteamleden van StartUp4Kids. Onze bestuurs- en kernteamleden hebben een interne privacy verklaring ondertekend.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt, bijvoorbeeld om u te kunnen registreren als vrijwilliger, sponsor, donateur etc.. Deze gegevens worden voor dat doel gebruikt, en alleen voor een ander doel als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat en u daarmee instemt.

Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement, kunnen daarvoor contactgegevens direct uit de adressenlijst worden opgehaald.

Met de bedrijven die voor ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten, zodat uw privacy gewaarborgd is.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden na afmelding bewaard, voornamelijk om statistische redenen of om oud-leden en oud-vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een activiteit of reünie.

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te laten wijzigen, verbeteren, aanvullen, ze te laten wissen, de verwerking te beperken en om uw gegevens over te dragen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door StartUp4Kids, kunt u contact opnemen via: info@startup4kids.nl .

Is uw eventuele klacht door hen niet adequaat verholpen? U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy beleid

StartUp4Kids behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Share the Story

Back to Top